Preview Mode Links will not work in preview mode

Borgers van burgerschap


Aug 30, 2022

Vanuit de Vreedzame School Dr. J.P. Thijsse in het hart van de oude volkswijk De Visbuurt in Den Helder is een start gemaakt de democratische burgerschapsvorming door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.  Een wijk kent vele opvoeders die allemaal het beste voor hebben met de jeugd en de buurt.  In samenwerking met wijkpartners zoals buurthuis De Viskom en het Leger des Heils werkt men aan een positief sociaal klimaat waarin via kinderactiviteiten, maar ook bijvoorbeeld buurtbemiddeling gepoogd wordt gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.  Hoewel de betrokkenheid van professionals en wijkbewoners hoorbaar groot is, blijkt het toch een hele uitdaging alle problemen in de wijk het hoofd te bieden…